University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

 

Kursus tilmelding

Kursus tilmelding >

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Kursusudbud til pædagoger i Thisted

 

1. Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde (3 dage)

Mål

 • Deltageren kan anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.
 • Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.
 • I det arbejde kan deltageren tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne.
 • Desuden kan deltageren videregive relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Dato og sted

30., 31.maj, 1.juni. 2017 kl. 9-15. Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted

 

Pris

2500 kr.

 

Tilmeldingsfrist

Den 10. april 2017

 

Tilmeld dig her>

 

2. Arbejdet med personer med autismespektertilstande (3 dage)

Mål

 • Deltageren kan indgå i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne med autismespektertilstande med respekt for den enkeltes særlige forudsætninger, ønsker, hensigter og behov.
 • Deltageren har en basal viden om autisme med stort eller meget stort støttebehov, der tager afsæt i forståelse af autismens særlige kognitive, sansemæssige og sociale profil, dvs. udfordringer med intuitivt at læse det sociale,
 • Deltageren kan skabe meningsfulde læringsrum for barnet/den voksne med autisme med stort eller meget stort støttebehov i en passende balance mellem udvikling og kompensation. I denne forbindelse kan deltageren samarbejde med barnet eller den voksne med autisme om at gennemføre aktiviteter og socialt samvær, således at den enkelte støttes i at fornemme, udvikle og håndtere egne handlemuligheder og personlige valg.
 • Deltageren kan kommunikere og udvikle kommunikation med barnet eller den voksne med autisme på baggrund af barnets eller den voksnes foretrukne kommunikationsform og forudsætninger.
 • Deltageren kan med afsæt i kendskabet til det enkelte barn eller voksne med autisme aflæse og kende betydningen af selv små tegn som udtryk for ønsker og hensigter i kommunikationen. Deltageren kan reflektere over egen indsats i forhold til målgruppen og dele disse overvejelser med kolleger, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

Dato og sted

24., 25., 26. oktober. 2017 Kl. 9-15. Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted

 

Pris

2500 kr.

 

Tilmeldingsfrist

Den 10. september 2017

Tilmeld dig her>

  

3. Børns motorik, sansning og bevægelse (5,0 dage)

Mål

 • Deltagerne kan inddrage børns sansemotoriske udvikling i det daglige pædagogiske arbejde ud fra kendskab til motorikkens betydning for barnets udvikling på alle områder. De kender betydningen af den indflydelse, som børns forskellige opvækstbetingelser og -miljøer har på deres motoriske kompetencer. De kan medvirke til at stimulere og styrke børns fornemmelse af kroppen, så disse på sigt udvikler krops- og livsduelighed.
 • Deltagerne kan skabe et pædagogisk miljø, der giver børn de bedste betingelser for at udvikle deres sansemotorik, hvad angår de fysiske rammer, indretning, brug af legetøj og legeredskaber og de opgaver, de voksne stiller børnene over for. De kan medvirke til at iværksætte motoriske aktiviteter ud fra teorier om krop og læring og med udgangspunkt i barnets egen motivation og barnets egne positive erfaringer med brug af kroppen. 

Dato og sted

25.-29. september 2017 Kl. 9-15. Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted

 

Pris

4100 kr.

 

Tilmeldingsfrist

Den 10. august 2017

 

Tilmeld dig her>

 

4. Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal (2 dage)

Mål

 • Deltageren kan, med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på metoden Low Arousal, skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser i det pædagogiske arbejde.
 • Deltageren har forståelse for de grundlæggende principper i Low Arousal, og kan forstå problemskabende adfærd som en mestringsstrategi for borgeren, og tilpasse eventuelle krav i forhold hertil.
 • Deltageren kan, på baggrund af viden om affektregulering og selvkontrol, identificere, forebygge og håndtere for høj eller for lav arousal og tilpasse egen adfærd, samt pædagogiske og fysiske rammer til gavn for borgerens trivsel. 2 dage med 6 lektioner– dag 1 arbejdes der med teorien, dag 2 er teorien omsat til jeres
 • Deltageren har viden om stress, og kan på baggrund af iagttagelser udarbejde enkle stress-analyser, samt vurdere borgerens samlede stress-belastning i en given situation, og justere den pædagogiske indsats og forventninger på denne baggrund.
 • Deltageren har forståelse for eget og kollegers ansvar i konflikter, og kan reflektere over egen og kollegers rolle i borgerens liv. Deltageren kan på baggrund heraf indgå i faglig sparring med kolleger med sigte på at minimere konflikter.

Dato og sted

4., 5. december. 2017. Kl. 9-15. Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted

 

Pris

1700 kr

 

Tilmeldingsfrist

Den. 1. november 2017

 

Tilmeld dig her>

 

 

 

Sidst opdateret 16-03-2017 af Yuki Lone Daqvad
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk