University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Det Neuropædagogiske Genstandsfelt


Det neuropædagogiske genstandsfelt Det neuropædagogiske genstandsfelt placerer sig videnskabsteoretisk mellem to diametralt modsatte forståelser af individet og verden, idet feltet epistemologisk trækker på både naturvidenskabelig og humanistisk, videnskabelig tradition. Det neuropædagogiske genstandsfelt defineres som en eklektisk videnskab og kan visuelt illustreres vha. ovenstående firkløvermodel. Neuropædagogikken henter sine teoretiske antagelser og metoder i de fire vidensfelter; Psykologien, biologien, filosofien og sociologien. Firkløverens teoretiske vidensfelter tilbyder den professionelle en ny optik at beskue praksis igennem. Firkløverens stilk illustrerer bindeleddet mellem denne teoretiske optik og praksisfeltet igennem pædagogikken, herunder didaktik og metodik.

 

Den neuropædagogiske arbejdsmetode benytter sig af metodetriangulering i undersøgelse og analyse af empiri. Intervention i praksis planlægges, udføres og evalueres på baggrund af hypoteser, formuleret gennem konkret arbejde med narrativmetode(livshistorier) og analyseredskabet NPR - Neuropædagogisk refleksion, hvorved kvalitativt og kvantitativt datamateriale kombineres. Det neuropædagogiske hypotesearbejde skaber udgangspunktet for den endelige interventionsdel, hvor konkrete neuropædagogiske tiltag iværksættes i praksis og dokumenteres. Gennem implementeringsarbejdet slår det neuropædagogiske genstandsfelt således rod i praksis. 
  

PSYKOLOGIBLADET

Dette blad i ”firkløveren” trækker på det psykologiske videnskabsfelt ift. at forstå menneskets psyke og adfærd og forklare, hvorfor mennesker oplever, føler, tænker og handler, som vi gør. Der trækkes dels på udviklingspsykologien, kognitions- og neuropsykologien gennem bl.a. Hart, Stern, Fonagy, Siegel, Shore m.fl. Psykologiske teorier der henvises til er bl.a. teorier om resonans, tilknytning, affektiv afstemning, hukommelse, emotioner mm. Neuropsykologiens historie (fra frenologi) til neuropsykologi i dag – Neuropsykologi som en gren af psykologien, som de moderne billeddannende teknikker har gjort mulig (1990’erne). Neuropsykologien studerer, hvorledes strukturer og processer i hjernen regulerer vores adfærd, tænkning og følelser – tilstande som den neuroaffektive udviklingspsykologi beskæftiger sig med. Neuropsykologien har fokus på at koble det, der sker i konkrete situation er mellem mennesker, med det, der sker i vores hjerner, samt hvilken betydning det har at blive mødt og forstået, fx når man har en dysfunktion i hjernen.
 

     

BIOLOGIBLADET

På dette blad i ”firkløveren” henviser vi til MacLeans hjerneforståelse og Susan Harts neuroaffektive udviklingsforståelse i flere af vores modeller, opgaver og undervisning ift. at forstå hjernens anatomi og fysiologi. Fakta om synapser, neurale netværk og neurotransmitterstoffer (formidler overgangen af nerveimpulser i synapserne) - dopamin, serotonin, noradrenalin, samt hormonerne oxytocin og cortisol.

     

FILOSOFIBLADET

På dette blad i ”firkløveren” ligger antagelser omkring menneskesyn – på hvilken måde vi dannes som mennesker. Hvad er ”det normale”, værdier og etik . Relationen i forhold til menneskets udvikling. Dette område ligger som en grundholdning i uddannelsen – ressourcesynet og udgangspunktet i borgerens livshistorie.

     

SOCIOLOGIBLADET

På dette blad i ”firkløveren” finder vi bl.a. samfundets/praksis’ skrevne og uskrevne love/regler. Hvordan indrettes praksis; Har vi en struktur der vedligeholder og udvikler dysfunktionen – eller omvendt? Hvordan skabes et rummeligt miljø, hvor alle kan deltage? Hvordan skabes en anerkendende relation og kommunikation om og med hinanden? Hjernen og mødet med omgivelserne. Biologien former ikke menneskets handlinger og erfaringer, men sætter rammer for mulige udfoldelser. Det sociale liv har afgørende betydning for hjernens udvikling og det gode liv. Medfødte forudsætninger og miljømæssig stimulering påvirker hinanden i forhold til mennesket udvikling.
 

     

STILKEN - PÆDAGOGIK, DIDAKTIK OG METODIK

Med viden fra sine 4 kronblade slår ”firkløveren” rod i praksis gennem en neuropædagogisk pædagogik herunder didaktik og metodik. pædagogikbegrebet bruges i det neuropædagogiske kompetencecenter, som et samlebegreb for alt der har med undervisning og læring at gøre i den neuropædagogiske praksis. Omdrejningspunktet er spændingsfyldte spil mod og med hinanden, som præger forholdet mellem borgeren og omsorgsgiveren i den neuropædagogiske praksis.

Den neuropædagogiske pædagogik er kendetegnet ved 3 grundlæggende værdier:

  1. Høj faglighed
  2. Den anerkendende relation i et neuroaffektiv perspektiv
  3. Praksisnærhed

Definitionen af en neuropædagogisk didaktik – bliver herved den særlige måde at tilrettelægge læringsforløb på, der understøtter hjernens lærings- og udviklingsproces bedst muligt.


Didaktikken handler om at lede og organisere denne læreproces, og metodikken beskriver selve læreprocessens indhold. Med udgangspunkt i arbejdshypoteser formuleret i den Neuropædagogiske refleksion (NPR) planlægges, udføres og evalueres en neuropædagogisk intervention i praksis (hertil benyttes SMTTEmodellen).
     

Skrevet af Linda Kunz Beier, NPK 2013

Sidst opdateret 05-06-2013 af Yuki Lone Daqvad
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk