University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

 

Kompetencer

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Hvem er Neuropædagogisk Kompetencecenter?

 

Neuropædagogisk Kompetencecenter i University College Nordjylland er et center, der har fokus på at udvikle kompetencer, som kvalificerer ledere og medarbejdere til at omsætte ny viden og udvikle nye metoder inden for det neuropædagogiske område.

 

Vores opfattelse af kompetencebegrebet

Begreberne kvalifikation, kompetence og læring er de senere år blevet bredt debatteret og eksisterer derfor som mangetydige begreber.

 

Vi definerer begrebet kompetence som de kvalifikationer, et menneske anvender til glæde og gavn for andre i erhvervsmæssige sammenhænge. Kompetenceudvikling er for os et spørgsmål om både faglig og personlig udvikling. Vi mener, det er vigtigt, at et kompetencecenter i professionshøjskolesammenhæng er i tæt kontakt med såvel professionerne som grunduddannelserne og efter - og videreuddannelserne.

 

Det er centrets opgave at være med til at fremme synergien mellem de forskellige uddannelsesniveauer og professionerne, der har tilknytning til professionshøjskolen University College Nordjylland.

 

De krav og forventninger, der stilles til kvaliteten i omsorgs- og pædagogisk arbejde, sætter fokus på vigtigheden af, at der hele tiden sker en kompetenceudvikling af de professionelle, der arbejder indenfor feltet. Dette er nødvendigt på baggrund af den samfundsmæssige udvikling, der er sket indenfor det pædagogiske og de sundhedsfaglige professioner de seneste 20 år.

 

Vores opfattelse af læringsbegrebet

Vores samfund i dag betegnes som et videnssamfund, hvor livslang læring er et centralt begreb - også i forhold til det sundhedsfaglige og pædagogiske arbejde. Fokus i uddannelsesinstitutionerne har flyttet sig fra organisering af undervisning til deltagernes læring dvs. fra undervisning til læring, fra kvalificering til kompetence.

 

Livslang læring og den brede læringsforståelse har indflydelse på tilrettelæggelse af professionsuddannelser og udviklingen af disse. Ønsket om udvikling og læring bliver stadig mere aktuelt i takt med et øget krav om kvalifikations- og kompetenceudvikling. Det stiller krav og forventninger til kvaliteten af læreprocesserne, som faciliteres på grund -, efter - og videreuddannelser. Det ses bl.a. tydeligt i den nye pædagoguddannelse, hvor krav om specialisering nu ligger i studiet og ikke alene som tidligere i efter - og videreuddannelsesudbuddet efter endt grunduddannelse.

 

Vi ser den læring, der finder sted på grund -, efter – og videreuddannelser som et centralt element i forhold til læring og kompetenceudvikling. Udviklingen i professionerne har stor betydning for, hvorledes uddannelser tænkes og planlægges, og har medført, at et øget kompetenceniveau ofte er påkrævet ved indgangen til arbejdslivet, og at kompetencer, viden og færdigheder forældes hurtigere end tidligere. Ledelse og medarbejderne skal med andre ord besidde kompetencer på et stadigt stigende fagligt niveau, men samtidig være motiveret for at udvikle sig, have kompetencer til ”at lære at lære” gennem hele arbejdslivet.

 

De studerende får processuelle færdigheder

Dette kan ikke alene løses gennem en videnformidlende undervisningspraksis, hvor man formidler den nyeste faglige viden og kunnen.

 

Vi lægger derfor i vores undervisningspraksis i høj grad vægt på arbejdet med processuelle færdigheder, der skal sætte de studerende i stand til selv at lære sig nyt. Der er fortsat fokus på formidling af den nyeste faglige viden, men læringsforløbene tilrettelægges så de udvikler både faglige, personlige og processuelle færdigheder hos de studerende.

 

Vigtigt er det i den forbindelse at huske, at enhver læring er bestemt af den kontekst den foregår i, og såvel læreprocesser som anvendelse af det, som skal læres, er bestemt af denne kontekst. Derfor mener vi, at begrebet transfer og muligheder og begrænsninger i hele grund -, efteruddannelses- og kompetenceudviklingsdebatten er central, fordi man på den ene side ved, at det er vanskeligt, og på den anden side har brug for, at disse transfermekanismer kommer til at fungere, og hvad der muliggør transfer fra en kontekst til en anden og derved overskridelse af kontekstafhængigheden.

 

Studiemiljø med gode faciliteter 

Udvikling af kompetence er ikke kun betinget af omgivelsernes karakter, men også af samspillet mellem den lærende og omgivelserne samt af den lærendes muligheder for at påvirke og kontrollere sin opgaveløsning.

 

Derfor er konteksten, hvor der skal læres nyt, også vigtigt at fokusere på, når der skal faciliteres undervisningsforløb, der sigter mod kompetenceudvikling. Vi mener derfor, at det er af stor betydning, at uddannelsesforløb foregår i et studiemiljø med gode faciliteter såsom bibliotek, IT-muligheder, svømme - og idrætshal, musikfaciliteter etc.

 

Vores efteruddannelsestilbud er unikke  

University College Nordjylland er det eneste sted i Danmark som har et kompetencegivende efteruddannelsestilbud til professionelle med professionsbacheloruddannelser, som ønsker at udvikle en neuropædagogisk praksis - uanset hvilke målgruppe, der arbejdes med.

 

Vi har gennem årene oplevet en stærk stigende efterspørgsel på vores efteruddannelsestilbud både regionalt og på landsplan. I sensommeren 2009 har vi inddraget nye kollegaer i arbejdet; en ernæringslærer fra læreruddannelsen, en psykolog fra sygeplejerskeuddannelsen og en psykolog fra pædagoguddannelsen. Her og nu betyder den aktivitet, vi har frem mod 2010, at vi har brug for udvidelse i medarbejderstaben

 

Vision for fremtiden 

Vi ser meget gerne, at vores Neuropædagogiske kompetencecenter udvikler sig til et tværprofessionelt center i UCN med base på Skolevangen i Hjørring, hvor størstedelen af vores neuropædagogiske kursusudbud og konferencer afvikles, og hvor vi også har tæt kontakt til grunduddannelserne bl.a. i forbindelse med specialiseringen i den nye pædagoguddannelse.

 

Som kompetencecenter vil vi gerne synliggørelse vore resultater og formidling af den nye viden, vi opsamler, i vores kontakt med forskere på området samt i forhold til de studerendes praksis.


Det, der kendetegner et kompetencecenter, er, at der fortløbende et tæt kontakt i forhold til det praksisfelt centret henvender sig til, og det er gennem samarbejdet med vores studerende, at vi hele tiden udvikler og kvalificerer arbejdet med at kompetenceudvikle, så der hele tiden er fokus på praksisnærhed i tæt dialog med aftagerfeltet.

 

Det betyder, at det Neuropædagogiske Kompetencecenter hele tiden, skal have fingeren på pulsen med, hvad der rør sig i praksis både i forhold til grund-, efter- og videreuddannelsesniveau.


Samtidig finder vi det vigtigt, at der er et virtuelt forum, hvor man kan orientere sig om den faglige udvikling på feltet. Det kan i disse år være meget komplekst at orientere sig fagligt indenfor det neuropædagogiske felt, idet der hele tiden kommer nye resultater fra hjerneforskningen, der får implikationer for pædagogikken. Samtidig gives der udtryk fra praksis for, at det kan være svært at vurdere lødigheden af den litteratur, der er på markedet.
 

Sidst opdateret 10-04-2013
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk